Pagina's

Contact

Informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bertelink Vloeren

Tot stand gekomen op 28 mei 2024. Algemene Voorwaarden Bertelink Vloeren, gevestigd aan Kalimantanstraat 27B, 7212BS, te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 81567154.

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bertelink Vloeren: Bertelink Vloeren, ingeschreven bij de KvK onder nummer 81567154.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Bertelink Vloeren voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Bertelink Vloeren, waarbij in het kader van een door de Bertelink Vloeren georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Bertelink Vloeren en de wederpartij.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Bertelink Vloeren en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bertelink Vloeren, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Bertelink Vloeren en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Bertelink Vloeren zijn overeengekomen. Indien Bertelink Vloeren niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bertelink Vloeren in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Alle aanbiedingen en/of offertes van Bertelink Vloeren zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen. De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt. Bertelink Vloeren kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Bertelink Vloeren daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bertelink Vloeren anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bertelink Vloeren niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Bertelink Vloeren.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Bertelink Vloeren de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bertelink Vloeren zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben,  al Bertelink Vloeren de Wederpartij hierover van te voren inlichten. Indien een vaste vergoeding, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Bertelink Vloeren daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Bertelink Vloeren proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
Bertelink Vloeren zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bertelink Vloeren kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Bertelink Vloeren zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

Bertelink Vloeren zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bertelink Vloeren heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bertelink Vloeren heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Bertelink Vloeren het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Bertelink Vloeren niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Bertelink Vloeren het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Bertelink Vloeren. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Bertelink Vloeren het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7 Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen en tarieven zijn inclusief} reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
Indien niet uitdrukkelijk een vergoeding en/of tarief is overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Bertelink Vloeren. Van alle bijkomende kosten zal Bertelink Vloeren tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 8 Wijziging vergoeding, prijzen en tarieven

Indien Bertelink Vloeren bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste vergoeding, prijs of tarief overeenkomt, dan is Bertelink Vloeren gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de vergoeding, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien Bertelink Vloeren het voornemen heeft de vergoeding, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de verhoging van de vergoeding, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Bertelink Vloeren rustende verplichting ingevolge de wet;
 • Bertelink Vloeren alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de vergoeding, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. Bertelink Vloeren zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van de vergoeding, de prijs of het tarief in kennis stellen. Bertelink Vloeren zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 9 Koop op afstand

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden. Ingeval van Koop op afstand heeft Bertelink Vloeren het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Bertelink Vloeren geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Bertelink Vloeren het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen. Indien Bertelink Vloeren niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door Bertelink Vloeren geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Bertelink Vloeren in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Bertelink Vloeren geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Bertelink Vloeren heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Bertelink Vloeren uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Bertelink Vloeren de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Bertelink Vloeren uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Bertelink Vloeren en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Bertelink Vloeren. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bertelink Vloeren geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten van persoonlijke aard;
 • producten op maat gemaakt.

Artikel 10 Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. Levering vindt plaats af Bertelink Vloeren of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Bertelink Vloeren de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 11 Termijnen

De levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de Bertelink Vloeren opgegeven termijn. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien Bertelink Vloeren gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de termijn aan nadat de Wederpartij deze aan Bertelink Vloeren heeft verstrekt. Bij overschrijding van de termijn dient de Wederpartij Bertelink Vloeren schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Bertelink Vloeren alsnog een redelijke termijn wordt geboden om na te komen. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Bertelink Vloeren zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Bertelink Vloeren binnen deze termijn niet over tot nakoming, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12 Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Bertelink Vloeren. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 13 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Bertelink Vloeren aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, op een door Bertelink Vloeren aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bertelink Vloeren is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Bertelink Vloeren en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Bertelink Vloeren en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Bertelink Vloeren onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Bertelink Vloeren van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. Bertelink Vloeren heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Bertelink Vloeren de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Bertelink Vloeren in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Bertelink Vloeren totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 16 Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Bertelink Vloeren het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is Bertelink Vloeren bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Bertelink Vloeren omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Bertelink Vloeren kan worden gevergd.
Bertelink Vloeren behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Bertelink Vloeren bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is Bertelink Vloeren bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Bertelink Vloeren omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Bertelink Vloeren kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bertelink Vloeren kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Bertelink Vloeren op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Bertelink Vloeren de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Bertelink Vloeren niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Bertelink Vloeren geleden schade.

Artikel 18 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Bertelink Vloeren of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bertelink Vloeren geen invloed kan uitoefenen en waardoor Bertelink Vloeren niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Bertelink Vloeren in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd. Bertelink Vloeren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bertelink Vloeren zijn verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Zowel Bertelink Vloeren als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Bertelink Vloeren zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien Bertelink Vloeren ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bertelink Vloeren gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Garanties

Bertelink Vloeren garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Bertelink Vloeren garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Bertelink Vloeren garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. Bertelink Vloeren verleent uitdrukkelijk geen garantie:
 • op het leggen van de vloer indien de Wederpartij dit in eigen beheer uitvoert;
 • op het leggen van de vloer indien de Wederpartij het egaliseren niet door Bertelink Vloeren uitvoert;
 • op het drogen en dat het vochtgehalte van de dekvloer afdoende is om de vloer te leggen.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Bertelink Vloeren, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Bertelink Vloeren in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Bertelink Vloeren geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 20 Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Bertelink Vloeren gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Bertelink Vloeren gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 2 dagen na ontdekking ervan aan Bertelink Vloeren gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Bertelink Vloeren aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Bertelink Vloeren nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Bertelink Vloeren niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Bertelink Vloeren binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 21 Aansprakelijkheid

Bertelink Vloeren is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Bertelink Vloeren. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c BW

Bertelink Vloeren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Bertelink Vloeren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Bertelink Vloeren is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bertelink Vloeren kenbaar behoorde te zijn. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bertelink Vloeren of zijn leidinggevende ondergeschikten. Indien Bertelink Vloeren aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bertelink Vloeren beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Bertelink Vloeren aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Bertelink Vloeren overeenkomstig de verzekering draagt. De Wederpartij dient de schade waarvoor Bertelink Vloeren aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Bertelink Vloeren te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Bertelink Vloeren vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 22 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Bertelink Vloeren voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien Bertelink Vloeren door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Bertelink Vloeren zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bertelink Vloeren en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 23 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Bertelink Vloeren en de door Bertelink Vloeren (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Bertelink Vloeren ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 24 Wijziging algemene voorwaarden

Bertelink Vloeren heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
Bertelink Vloeren zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 25 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bertelink Vloeren partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.